Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Lianne Sleutjes Taalreparatie en tekstverfijning.
 2. Opdrachtnemer: Lianne Sleutjes Taalreparatie en tekstverfijning, gevestigd in Sint-Michielsgestel.
 3. Opdracht: iedere overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

 1. Offertes

Alle offertes van opdrachtnemer zijn geldig tot een maand na dagtekening. De prijzen in een offerte zijn altijd exclusief btw, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 1. Overeenkomst
 1. De samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de opdrachtgever de opdracht na aanvang van de werkzaamheden annuleert, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. De hoogte daarvan wordt bepaald door de op het moment van annulering verrichte werkzaamheden, met een minimum van 15% over het bedrag dat bij uitvoering van de overeenkomst betaald zou moeten worden.
 5. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het aangaan van een overeenkomst te weigeren.
 1. Levertijd

De opdrachtnemer dient de tekst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Deze termijn vangt aan nadat de opdrachtnemer schriftelijk akkoord op de offerte heeft ontvangen, dan wel alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht of met buiten de macht van de opdrachtnemer gelegen factoren, kunnen leiden tot een aanpassing van de levertijd waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

 1. Overmacht
De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, of krachtens omstandigheden die het gevolg zijn van een wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 1. Betaling
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturen worden na verwerking van de opdracht per mail verstuurd. In voorkomende gevallen is de opdrachtnemer gerechtigd om periodiek te factureren.
 1. Aansprakelijkheid
 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, als hij dit niet binnen zeven dagen nadat hij dit heeft ontdekt of had moeten ontdekken, schriftelijk aan de opdrachtnemer heeft gemeld. Als de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, kan van de opdrachtnemer geen nakoming en/of schadevergoeding in welke zin dan ook meer worden gevorderd.
 3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat per uit te voeren opdracht aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 4. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 1. Auteursrecht
Het auteursrecht op zelfgeschreven teksten, uitgebrachte voorstellen voor een opdracht en de daarbij behorende stukken, berust bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht vooraf toestemming te vragen voor het hergebruiken van deze teksten. De opdrachtnemer kan hiervoor een auteursrechtenvergoeding verlangen. Voor herschreven en gecorrigeerde teksten berust het auteursrecht – uitsluitend als de opdrachtnemer het overeengekomen bedrag voor de verrichte dienstverlening volledig heeft ontvangen – bij de opdrachtgever.
 1. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 1. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het bovenstaande geldt niet als de opdrachtnemer door wettelijk voorschrift gehouden is bepaalde zaken aan derden mede te delen.
 1. Geschillen
Op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer heeft gesloten en op alle werkzaamheden die de opdrachtnemer heeft uitgevoerd of dient uit te voeren, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.